Çevre Politikası

Kodsan tesislerinde enerji tasarrufu çalışmalarını izleyen bir "Enerji Komitesi" bulunmaktadır. Enerji Komitesi periyodik toplantılar yaparak hangi proses ve/veya tesislerde enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılabileceğini belirler ve bu amaçla projeler üretir.

Kodsan Grup çevre politikası, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Mevzuatı bünyesinde aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.
 
  • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak,
  • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
  • Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması,
  • Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanmak. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylamamak. Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanmak. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylamamak,
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek,
  • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
  • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,
  • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek,
  • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.